Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 01-06-2018

Over Camarillo

Camarillo zet haar software (Camarillo Online en Camarillo Judging) in als dienst voor organisaties van (jury)wedstrijden. Bovendien fungeert Camarillo Online als een online platform waar deelnemers hun resultaten kunnen inzien.

Termen

  • Wedstrijdorganisatie: de persoon of personen die, via de software van Camarillo, wedstrijden organiseert
  • Deelnemer: deelnemer aan wedstrijden die met Camarillo worden georganiseerd
  • Camarillo Online: de webgebaseerde software van Camarillo, waarmee wedstrijden kunnen worden opgezet, ingedeeld en verwerkt
  • Camarillo Judging: het standalone jurypakket van Camarillo, waarmee gejureerd wordt. Deze software wordt op computers van de wedstrijdorganisatie geinstalleerd

Gebruik van Camarillo

Camarillo zet haar software (Camarillo Online en Camarillo Judging) in als dienst. De software blijft eigendom van Camarillo. De dienst die Camarillo levert kan te allen tijde worden stopgezet. Camarillo behoudt zich het recht voor al dan niet deze dienst te verlenen aan wedstrijdorganisaties. Wedstrijdorganisaties nemen de dienst per wedstrijd af en zijn niet gebonden aan contracten. Gegevens van wedstrijden blijven tot 1 week na de wedstrijd zichtbaar voor wedstrijdorganisaties.

Opschorting

Camarillo behoudt zich het recht voor diensten naar wedstrijdorganisaties op te schorten. Hieronder valt onder andere het verwijderen en / of blokkeren van het account, verwijderen of verminderen van toegangsrecht, het verwijderen van gegevens, het ontnemen van de mogelijkheid nieuwe wedstrijden via Camarillo Online aan te maken en het blokkeren van systemen om Camarillo Judging te draaien.

Camarillo behoudt zich het recht voor diensten naar deelnemers op te schorten. Hieronder valt onder andere het verwijderen en / of blokkeren van het account, verwijderen of verminderen van toegangsrecht en het verwijderen van gegevens

Overeenkomst, tarieven en betaling per wedstrijd

Zodra een wedstrijd, gebruikmakend van Camarillo, gestart is, is de wedstrijdorganisatie een compensatie per deelnemer verschuldigd aan Camarillo, tegen het dan geldende tarief. Dit houdt in dat, een wedstrijdorganisatie met het starten van een wedstrijd met Camarillo een overeenkomst aangaat. Mocht tijdens of na de wedstrijd blijken dat de diensten van Camarillo niet naar behoren te hebben gefunctioneerd, zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht.

De door Camarillo overlegde tarieven zijn per wedstrijd en per deelnemer, inclusief BTW. Voor in overleg extra aangeboden diensten kan een extra honorarium in rekening worden gebracht. Deze worden vooraf overlegd en zijn inclusief BTW

Na afronden van een wedstrijd ontvangt de wedstrijdorganisatie een factuur over het aantal in Camarillo opgenomen deelnemers voor die wedstrijd. Dit omvat ook deelnemers die voor of tijdens de wedstrijd uitgevallen of toegevoegd zijn. De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijden van deze termijn worden wettelijke kosten in rekening gebracht.

Privacy, persoonsgegevens en vergeetrecht

In Camarillo wordt persoonlijke informatie bewaard. Deze is slechts toegankelijk voor diegenen die dat voor het organiseren van wedstrijden of het verwerken van de resultaten nodig hebben. Voor meer informatie, zie onze privacy policy.

Aansprakelijkheid

Camarillo is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Camarillo

Camarillo is in geen geval aansprakelijk voor problemen die verband houden met wedstrijden. Camarillo levert een dienst om het organiseren en afhandelen van wedstrijden makkelijker te maken, maar de gang van zaken rondom wedstrijden valt onder de verantwoordelijkheid van de organiserende partij. Hieronder valt onder andere tijdige publicatie van dagschema’s, veranderingen en fouten in die schema’s, en fouten in het maken van ranglijsten.

Camarillo is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van apparatuur tijdens wedstrijden. Wedstrijdorganisaties worden geacht gebruikte apparatuur tijdig te testen om tijdens de wedstrijd geen problemen te ondervinden.

Camarillo is niet aansprakelijk voor het onjuist importeren, verwerken of exporteren van wedstrijdgegevens. Van wedstrijdorganisaties en deelnemers wordt verwacht dat gegevens gecontroleerd worden en waar nodig aangepast.